kraftnett

Nettleie og priser

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strømmen til huset ditt eller til næringsvirksomhet.

Nettleie og inntektsramme
NEAS sine inntekter for nettvirksomheten er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for tillatte inntekt (inntektsrammen).

Nettleien dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet. En effektiv utbygging skal sikre et stabilt og robust strømnett i regionen. NEAS utfører kontinuerlig drift og vedlikehold av nettet.


Nettvirksomhetens inntekter kommer fra nettleien som kundene betaler. Nettleien er fraktprisen for hver kilowattime(kWh) kundene forbruker.

Hva går pengene til?
Våre inntekter fra nettleien går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til måling, avregning, fakturering og kundehåndtering, og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn.
kakediagram-husholdning
Nesten halvparten av nettleien er offentlige avgifter
Avgifter til det offentlige utgjør en stor del av nettleien. Fordelingen i illustrasjonen gjelder for privatkunder med et årsforbruk på 20 000 kWh.

Forbruksavgift og ENOVA
NEAS er pålagt å kreve inn forbruksavgiften på strøm for staten. Denne avgiften kreves inn sammen med nettleien. For 2015 utgjør forbruksavgiften 17,69 øre/kWh for privatkunder. NEAS er pålagt å kreve inn midlene til det statlige energifondet ENOVA. Denne avgiften kreves inn sammen med nettleien. ENOVA er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. For 2015 vil 1,25 øre/kWh gå til Energifondet (nettleie privat).

Nivået på nettleien regnes ut i flere steg
1)    NVE beregner inntektsrammen for kommende år. Denne varsles i november året før.
2)    Selskapet anslår hvor mange kWh kundene vil bruke i året som kommer.
3)    Ut fra det regner man ut hvor stor nettleien blir per kWh.

Endelig vedtak om årets inntektsramme mottas i februar året etter.  Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten inkludert renter blir tilbakeført til nettkundene over tid ved justering av tariffene.
Selskapet får uansett ikke mer nettleieinntekter enn det myndighetene har fastsatt.


maleravlesning
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail